اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ لاشه


اجرای سنگ لاشه یا سنگ بادبر برای دیوار چینی و محوطه سازی ساختمان، حیاط و باغ کاربرد دارد. اجرای سنگ مالون در مصارفی مانند دیوار باغ سنگ مالون، دیوار چینی با سنگ مالون و سنگ مالون کف برای حیاط و محوطه باغ مشاهده می‌شود. سنگ لاشه و نوع تراش کاری شده آن یعنی سنگ مالون کاربرد‌های نسبتا مشابهی در سازه‌های ساختمانی و طراحی محوطه‌های بیرونی مثل باغ و حیاط دارند.