مشاغل دیگر

ویزیتور

فارس ، سده ، فارس شهرستان اقلید شهر دژکرد محله ریئسان کارگاه مدیریت علم و فناوری شهید فرامرزی