کش مینی لوپ کش مینی لوپ


دمبل
توافقی


در وزنهای مختلف

در هشت مقاومت و بالاترین کیفیت