چرخ شکم چرخ شکم


دمبل
توافقی


در وزنهای مختلف

چرخ شکم در سایزهای مختلف جهت رفع چربی شکم و پهلوها