کتل بل کتل بل


دمبل
توافقی


در وزنهای مختلف

کتل بل در وزنهای مختلف و با بهترین کیفیت ایرانی و خارجی