آقای منصور دکامین

  • تخصص : موارد دیگر

  •  سن : 35

  • رشته تحصیلی : کشاورزی (دانه های روغنی)

  • میزان تحصیلات : لیسانس

  • حداقل حقوق (تومان) : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • شماره تماس : 09182007470

  • آدرس : همدان،نهاوند

سوابق کاری


از کاشت تا برداشت فول کشاورز به دنیا اومدمتوضیحات


پشتکار از خصوصیات فردیمه